Vedtægter

Skovbo Aftenskole Forenings vedtægter danner grundlaget for foreningens aktiviteter.

Vedtægter for SAF Skovbo Aftenskole Forening

    § 1               Foreningens navn

Foreningens navn er SAF Skovbo Aftenskole Forening med hjemsted i Køge Kommune.

    § 2               Landsforbund

Foreningen er medlem af Landsforeningen Fora

   § 3               Formål

Foreningens formål er at fremme og udvikle folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet.

Foreningen arbejder for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier, samt udvikle kroppen via bevægelse og afspænding for alle aldre.

Foreningen skal være upartisk og etnisk tolerant

  § 4                 Virksomhed

Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner.

§ 5                 Medlemmer

Alle kan blive medlem af foreningen såfremt de kan tilslutte sig formålet for foreningen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§ 6 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal ske skriftligt via mail og ved opslag på foreningens hjemmeside, og med dagsorden iflg. vedtægterne.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Valg af formand
 5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, 3-5 personer, 1-2 vælges i lige år og 2-3 vælges i ulige år
 6. Valg af 1 lærerrepræsentant
 7. , Valg af revisor og revisorsuppleant, disse personer må ikke være medlem af bestyrelsen
 8. Indkomne forslag fra medlemmerne, skal indsendes til formanden, senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen
 9. Eventuelt

  §.7 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyreisen består af mindst 5 medlemmer, højest 7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Alle medlemmer af bestyrelsen skal have mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne, der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om året.

Endvidere deltager foreningens skoleleder, dog uden stemmeret.

Stk. 2 For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

  §.8               Ledelse

Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisnings- og aktivitetstilbud i henhold tit programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

    §.9               Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til kommunens tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede regnskab udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og skolelederen, begge alene.

 

    § 10            Ekstraordinær generalforsamling

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmer eller 1/4 af medlemmerne forlanger det, og skriftligt til formanden.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel med oplysning om dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse for den ekstraordinære generalforsamling.

   § 11             Vedtægtsændringer

Vedtægterne for foreningen kan ændres med 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelsen med vedtægterne for Fora.

  § 12              Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1 Beslutningen om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en lovlig varslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen.

Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere lovligt varslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Stk. 2 Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens nedlæggelse, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler m.v., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelse til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

§ 13              Anvendelse af foreningens midler ved nedlæggelse

Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til Fora, eller til Dansk Husflidsselskabs mindefond, hvor de kan anvendes til støtte for andre foreninger. Bestyrelsen beslutter fordelingen af de eventuelle aktiver mellem de nævnte formål.

  § 14            Ikrafttrædelse af vedtægterne

Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder i kraft efter godkendelse på foreningens generalforsamling. De erstatter hidtidig gældende vedtægter. (af 18.06.1980, 18.09.2002 og 24.02.2016)

KONTAKT


Skovbo Aftenskole Forening
Vestergade 21
4030 Tune

Telefon: 28 91 53 85

Mail: skovbo@aftenskole.dk

CVR: 29739757

Adressen er postadressen til foreningens formand. Undervisningen foregår i Borup, Bjæverskov og Gørslev i Køge Kommune

Medlem af Fora