Vedtægter

Skovbo Aftenskole Forenings vedtægter danner grundlaget for foreningens aktiviteter.

 

Vedtægter for SAF
Skovbo Aftenskole Forening

 
§ 1
Foreningens navn 
Foreningens navn er SAF - Skovbo Aftenskole Forening med hjemsted i Køge Kommune.
  
§ 2
Landsforbund 
Foreningen er medlem af Landsforeningen FORA
  
§ 3
Formål 
Foreningens formål er at fremme og udvikle folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet. 
Foreningen arbejder for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier indenfor husflidsfagene. Undervisningen i bevægelsesfagene skal tilstræbe at gøre den enkelte deltager bevidst om egen krop og psyke, og at opfordre deltagerne til at tage ansvar for eget velbefindende både fysisk og psykisk.  
Foreningen er upartisk og etnisk tolerant
 
§ 4
Virksomhed 
Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner.
  
§ 5
Medlemmer 
Alle kan blive medlem af foreningen såfremt de kan tilslutte sig foreningens formål.Der betales ikke kontingent for at blive medlem af foreningen.Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.
  
§ 6
Generalforsamling 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
Indkaldelsen skal ske skriftligt via mail og ved opslag på foreningens hjemmeside med minimum følgende dagsorden iflg. vedtægterne.
  
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
 
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
4. Valg af formand for 2 år 
5. Valg af lærerrepræsentant i bestyrelsen, vælges for 2 år, repræsentanten indgår på lige vilkår som øvrige bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 2 personer vælges i lige år og 2 vælges i ulige år.
7. Valg af suppleant i bestyrelsen, vælges for 1 år. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, disse personer må ikke være medlem af bestyrelsen. Disse skal vælges for 1 år. 
9. Indkomne forslag fra medlemmerne, skal indsendes til formanden, senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen 
10. Eventuelt 
 
§ 7
Bestyrelsen 
Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, højest 7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen. 
Alle medlemmer af bestyrelsen skal have mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne. Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om året. 
Foreningens skoleleder deltager i møderne, dog uden stemmeret. 
Stk. 2 For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.
  
§ 8
Ledelse 
Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn, Jfr. Lønbekendgørelse for aftenskoler, og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, driftsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisnings- og aktivitetstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.
Formanden har det regnskabsmæssige ansvar.
 
§ 9
Regnskab 
Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til kommunens tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede regnskab udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling. 
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og skolelederen, begge alene.
 
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling 
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/4 af medlemmerne forlanger det skriftligt til formanden. 
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel med oplysning om dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse for den ekstraordinære generalforsamling.
  
§ 11
Vedtægtsændringer 
Vedtægterne for foreningen kan ændres med 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelsen med vedtægterne for Fora. 
 
§ 12
Nedlæggelse af foreningen 
Stk. 1 Beslutningen om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en lovlig varslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. 
Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere lovligt varslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første. 
Stk. 2 Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens nedlæggelse, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler m.v., skal FORA orienteres senest i forbindelse med indkaldelse til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning. 
 
§ 13
Anvendelse af foreningens midler ved nedlæggelse 
Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til foreninger eller fonde med almennyttige formål, med tilhørsforhold i Køge Kommune, der opfylder formålene i § 3.
Bestyrelsen beslutter fordelingen af de eventuelle aktiver. 
 
§ 14
Ikrafttrædelse af vedtægterne
Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder i kraft efter godkendelse på foreningens generalforsamling. De erstatter hidtidig gældende vedtægter. (af 18.06.1980, 18.09.2002, 24.02.2016, 27.02.2017 og 25.02.2019)
  
Således vedtaget på bestyrelsesmødet den        ____2. februar 2020____
   
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den   __25. februar 2020____

 

KONTAKT


Skovbo Aftenskole Forening
Vestergade 21
4030 Tune

Telefon: 28 91 53 85

Mail: skovbo@aftenskole.dk

CVR: 29739757

Adressen er postadressen til foreningens formand. Undervisningen foregår i Borup, Bjæverskov og Gørslev i Køge Kommune


Medlem af Fora
;